SALÍNIOVÁ, L. Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Otázka k obhajobě bakalářské práce: Jaké nástroje prevence může zemědělské družstvo Valča aplikovat v oblasti řízení pohledávek?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cagarda, Jozef

Študentka z poskytnutých materiálov a informácií prehľadne zhodnotila finančnú situáciu PD Valča. Doporučené návrhy na zlepšenie finančnej situácie považujem za uskutočniteľné vzhľadom k možnostiam podniku.Po formálnej a štylistickej stránke je práca veľmi dobre spracovaná. Doporučujem bakalársku prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112047