ČÁSTKA, M. Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Souhrně lze říci, že zadání bylo splněno, student pronikl do dané problematiky a v práci je řada nových poznatků a dat, které lze využít pro další bádání. Aktivita studenta byla celkem dobrá, realizaci prováděl na vlastní náklady a samostatně. Formální i věcná stránka práce je na slušné úrovni a neshledal jsem vážnější nedostatky. Práce s literaturou byla dobrá, i když je k dispozici mnohem více souvisejících materiálů k této problematice, především v anglickém jazyce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 18/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Splnění zadání A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Jankovský, Jaroslav

Zadání diplomové práce požaduje teoretický rozbor a úplnou realizaci zkušebního tunelu pro zkoušky chladicích soustav v elektronice – hlavně počitačích. Toto bylo bezezbytku splněno. Diplomant prokázal řešením výjimečné schopnosti – práce je přehledná, formálně velmi zdařilá, logicky uspořádaná. Práce je po grafické stránce velmi pěkná, nemám připomínky. Výběr a využití studijních pramenů je na dobré úrovni a vystihuje potřeby teoretického úvodu. Studijní prameny jsou využity účelně a náležitě odlišeny. Praktické výstupy práce jsou rozsáhlé a vyhovují teoretickým předpokladům. Pro konkrétní konstrukční uspořádání lze předpokládat jejich využití v nových konstrukcích. V práci je systematicky zpracován obor chlazení vzduchem a na experimentálním zařízení je provedena řada praktických měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 41166