KONEČNÝ, D. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Jaký je zájem o cestování ve vazbě na jednotlivé věkové skupiny? Které typy zájezdů tyto skupiny vyhledávají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Vypracovanou prací naplnil bakalant stanovené cíle na velmi kvalitní úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený podstup odpovídá zadanému tématu. Některé dílčí metody však byly využity s rezervami při zpracovávání.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Bakalant zpracoval jednotlivé oblasti analytické části na odpovídající úrovni. Pro zlepšení celkové úrovně práce by bylo vhodné provést důkladnější interpretaci získaných výsledků z jednotlivých analýz.
Praktická využitelnost výsledků B Pro příslušný podnik představuje předložená bakalářská práce kvalitní podklad pro úpravu komunikačního mixu směrem k cílovým zákazníkům. Prostřednictvím využití uvedených návrhů může podnik pomůže vytvořit vhodnou konkurenční výhodu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z formálního hlediska, kladeného na VŠKP, obsahuje práce drobné chyby, které však celkově nesnižují výslednou kvalitu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Bakalářská práce obsahuje drobné nedostatky v oblasti literatury a citací. Uvedené zdroje odpovídají požadavkům, které jsou kladené na dané téma.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kraus, Petr

Student ve své práce velmi zdařile shodnotil aktuální situaci společnosti z marketingového hlediska a navrhl poměrně zdařile marketingová opatření. Teoretická část je také vhodně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110935