KRMÍČEK, R. Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Předložená bakalářská práce splňuje zadaný cíl. Podle provedeného dotazníkového šetření by o nabízenou službu mohl být v Břeclavi zájem. Na základě provedených analýz a hodnocení efektivnosti investice se jeví podnikatelský záměr jako realizovatelný. Pokud by se autor věnoval vypracování bakalářské práce systematicky a průběžně, byla by úroveň práce ještě vyšší a hodnocení by bylo minimálně o stupeň lepší. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a pokládám následující otázku: Jak budete u bezkontaktní myčky, která má mincovní automat, řešit otázku EET? Máte představu, jak se vám zvednou náklady na zavedení registrované pokladny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autor splnil zadaný cíl bakalářské práce velmi dobře.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Při zpracování bakalářské práce autor využil marketingového průzkumu, zpracoval Porterovu analýzu, SWOT a SLEPT analýzy. Využil standardní analytické metody, jejich výstupy dokázal zapracovat do svého podnikatelského záměru.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor předložené bakalářské práce dokázal vhodně zanalyzovat konkurenční prostředí pro daný region a poskytovanou službu. Výsledky, kterých dosáhl dokázal velmi dobře interpretovat a čtenáři předkládá bakalářskou práci na dobré úrovni.
Praktická využitelnost výsledků B Praktickou využitelnost předloženého podnikatelského záměru shledávám jako velmi dobrou. Z ekonomického hlediska jsou reálné jak tržby, tak náklady a podnikatelský záměr je v krátkodobém horizontu schopen přinášet zakladatelům společnosti zisk.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura i formální náležitosti jsou dobré. Autor má dobrou jazykovou úroveň a používá vhodnou terminologii.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Bakalářská práce se vyznačuje nadstandardním počtem použitých zdrojů. Provedená řešerše literatury je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Maťašovský, Martin

Předložená bakalářská práce popisuje zcela přesně problematiku nedostatku mycích linek v okresním městě Břeclavi a možné vyřešení tohoto problému vybudováním nové bezkontaktní automyčky. Samotná bakalářská práce obsahuje 90 stran vč. příloh. Autor práce rozdělil text do tří hlavních částí: 1/ Teoretickou s deskripcí zkoumaného problému. 2/ Praktickou s analýzou problému a současného stavu. 3/ Třetí ztěžejní část, kde autor shrnuje výsledky zkoumaného problému, představuje vlastní podnikatelský plán. Autor v práci zdůrazňuje, že řešená problematika je živou množinou ekonomických i neekonomických determinant. Vzhledem k tomu, že dostatečně znám prostředí města Břeclavi, protože zde žiji, dávám tomuto podnikatelskému plánu vysokou šaknci k úspěchu. Práce obsahuje lehké interpunkční a stylistické chyby. Po obsahové a odborné stránce je na velmi dobré úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 107818