VAŇKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

1. Na str. 89 Vaší bakalářské práce uvádíte: „Tím by došlo k úspoře výrobních nákladů vlivem snížení vnitřních zmetků, vyráběných vzorkových odlitků a v neposlední řadě reklamací od odběratelů“. Vysvětlete, jaké úspory zvažujete. Uveďte, jak se by se tyto úspory promítly do ukazatelů finanční analýzy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dalecká, Markéta

Cíle BP byly splněny, práce je sestavena logicky, lze čerpat užitečné informace, jak z teoretické, tak z praktické části. Zvláště cenná jsou doporučení v kapitole 4.2 a 4.3. V kapitole 4.4 doporučuje studentka zavedení simulačního SW, což dopomůže podniku učinit další důležitý krok k dosažení udržitelného rozvoje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109916