KUBISOVÁ, I. Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracovávaná po celý závěrečný ročník bakalářského studia se zájmem o řešenou problematiku. Motivace autorky při konzultacích byla jednoznačně patrná. Rychle se seznamovala s konkrétními daty z dané oblasti a současné se snažila řešit i vzniklé problémy při zpracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Oblast plnění požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdrví při práci pracovníků firmy a její řízení byly sestaveny dle požadavků legislativy ČR i podmínek firmy a byly naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Pro tuto zásadní oblast z hlediska výkonu pracovníků byla zpracována teoretická část. která je založena na zákonech a předpisech ČR. Analytická část zpracovala podmínky řízení firmy jak z hlediska pracovišť, tak i dalších činností podniku. Návrhová část se zabývá námětem k statistickému zpracování potřebných dat pro znalost pracovníků o pohybu v areálu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Výsledky jsou dobře popsány a navrženy možných cest s daty pracovat, ale nejsou dotaženy do žádoucí fáze konkrétní realizace z hlediska funkční organizační struktury.
Praktická využitelnost výsledků B Po detailizaci cest a toků informací organizační strukturou a po schválení managementem podniku bude možnost provést realizaci návrhu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má požadované uspořádání práce i obsahuje formální náležitosti uvedené ve směrnici univerzity ke zpracování závěrečné práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována především na informačních zdrojích z podniku, ale současně také ze zdrojů legislativy ČR z řešené oblasti. Pravidla citace jsou respektovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuba, Karel

Studentka pěkně zpracovala přehled současných požadavků na BOZP. Dále pozorně zmapovala situaci v reálném výrobním podniku a našla závady lehčího charakteru, které je třeba pro správné fungování odstranit. To pomůže předcházet rizikům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109844