NEUWIRTH, T. Ovládání PC pomocí očí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Diplomová práce pana Neuwirtha řeší problematiku ovládání osobního počítače pomocí bezkontaktního skenování očí uživatele webovou kamerou. Zadané téma zpracoval student zodpovědně se zjevným zájmem o problematiku. Konzultační činnost byla na velmi dobré úrovni, práce s literaturou by měla být výraznější z hlediska kritického posouzení vhodných a nevhodných postupů. Z formálního hlediska je samotný dokument diplomové práce na dobré úrovni, i když např. počty podkapitol jsou zbytečně příliš vysoké a jejich názvy ne vždy vypovídající. Z praktického hlediska diplomant nastudoval řadu metod zpracování obrazu, některé z nich použil pro sestavení výsledné funkční aplikace. Implementační fázi lze hodnotit jako velmi dobrou s důrazem na řešení nosných i okrajových problémů, diplomant projevil cílevědomost a dostatečné odborné znalosti. Práce je završena funkční aplikací řešící za definovaných podmínek detekci očí a ovládání kurzoru myši. Z formálního i odborného hlediska doporučuji práci k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce B 16/20
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Číp, Pavel

Pan Neuwirth vypracoval diplomovou práci na téma ovládání PC pomocí očí. Zadání lze hodnotit jako středně obtížné. V současné době je již zpracováno dostatečné množství algoritmů, které právě tuto problematiku řeší. Diplomant v počátku své práce sice zobrazuje alespoň dvě jiné konkurenční metody, přesto se uchyluje k vlastnímu řešení celého problému což lze hodnotit jedině kladně. V práci bohužel nenacházím, jak je jeho metoda lepší resp. horší než jiné. Nejprve segmentuje obličej pomocí barvy kůže, v této oblasti dále nalezne oči pomocí dnes již běžně používaných Haarových vlnek. Vlastní přínos přináší až v části, kdy lokalizuje oční čočku jakožto nejtmavší místo v obraze. Pomocí vztahů o relativní poloze v ploše, kde byly nalezeny oči usuzuje, kam směřuje zrak uživatele a kam má být přesunut kurzor. Ve své práci definuje i metody jak rozpoznat mrknutí náhodné či záměrné. V diplomové práci lze bohužel nalézt pár gramatických chyb, překlepů a několik typografických prohřešků. Co bych chtěl studentovi vytknout je místy strohý popis volání funkcí, které nabízí knihovna OpenCV, aniž by bylo zmíněno jak daná funkce funguje, což je z praktického hlediska důležitější. Práce působí spíše dojmem kuchařky, které funkce kdy a jak zavolat. Ačkoliv seznam použité literatury čítá 20ks, tak v ní postrádám větší zastoupení odborné literatury od autorů, kteří se danou problematikou též zabývají. Co bych chtěl především vytknout je občasné uvedení nepravdivých údajů - tedy údajů bez dalších podložených informací. Viz otázky. Přiložené CD obsahuje zdrojové kódy, instalátor aplikace a diplomovou práci. Přes veškeré úsilí jsem nebyl schopen aplikaci spustit, jelikož je psána jak se zdá, pouze pro konkrétní model webkamery. Aplikace ihned po startu a stisku tlačítka START havarovala. Přes uvedené výtky přesto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 39149