TŘÍSKA, M. Přístupový systém se snímači otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Pan Martin Tříska se ve své bakalářské práci zabýval problematikou přístupových terminálů využívajících optické snímače otisků prstů. Jeho úkolem bylo zvolit koncepci terminálu, vybrat vhodný snímač otisků prstů a mikrokontrolér, terminál navrhnout a realizovat a vytvořit pro něj softwarové vybavení. Pan Tříska nastudoval problematiku snímačů otisků prstů a zvolil koncepci terminálu s komunikací s nadřazeným serverem po sběrnici Ethernet. Vybral jednotlivé komponenty pro terminál. Pro realizaci použil čtečku SM-621 firmy Miaxis biometrics Co. Ltd., mikrokontrolér ATMEGA 168P a řadič Ethernetu ENC28J60 komunikující s mikrokontrolérem po sběrnici SPI. Pro terminál vytvořil softwarové vybavení, které umožňuje komunikaci se serverem prostřednictvím TCP/IP protokolu. Velmi oceňuji, že pan Tříska navíc oproti zadání realizoval i server pro přístupový systém včetně softwarového vybavení. Jako platformu pro implementaci přístupového serveru využil kit MINI2440 s procesorem ARM9 a OS Linux. Do serveru implementoval databázi pro přístup osob využívající databázových systém SQLite a webové rozhraní pro zadávání osob. Dle mého názoru pan Tříska splnil zadání své bakalářské práce v plném rozsahu a dokonce jej značně překročil. K práci na bakalářském projektu přistupoval zodpovědně, iniciativně, samostatně, dosažené výsledky konzultoval s vedoucím práce. Jako vedoucí doporučuji bakalářskou práci pana Martina Třísky přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem přístupového terminálu, založeného na čtečce otisků prstů, vhodnou pro menší firemní objekty. Po přečtení práce jsem se jen velmi obtížně orientoval v autorem vytvořeném systému. Kapitoly totiž nejsou uspořádány příliš logicky a popis jednotlivých částí je nesouvislý a bez koncepce. Například blokové schéma přístupového terminálu je uvedeno již v kapitole 2.2. (str. 14), zatímco výběr jednotlivých částí terminálu je obsahem kapitol následujících. Blokové schéma terminálu na obr. 4 je tak příliš obecné a zdaleka nevystihuje autorem realizovanou koncepci. Nepostihuje třeba vůbec informační toky v celém systému a logický princip komunikace. V práci taktéž postrádám nějaký use-case (případ užití), tedy vysvětlení, jak se celý systém bude používat. Jak vzniknou relace mezi otisky prstů, které se sejmou ve čtečce a jejich vazby se záznamy v databázi přístupových práv v nadřazeném systému. Autor se v mnoha částech systému, které mohou být snadno napadeny útočníkem, věnoval jen okrajově, nebo vůbec, alespoň základním prvkům zabezpečení (Checksum, CRC, hash …). Samotná SW realizace je z velké části převzata z knihovních funkcí, které byly autorem doplněny a upraveny na požadovanou funkcionalitu. Autorem vytvořený kód obsahuje spoustu problematických konstrukcí, které by se při provozu celého systému v praxi dříve či později projevily jako selhání celého systému. Například v modulu sm621.c, v části dekódování paketu přijatého ze čtečky, ve funkci while předpokládá, že přijatý paket vždy obsahuje ukončovací znak paketu (0xC0); to ale nelze při sériovém přenosu po asymetrické lince nikdy zaručit. V práci též postrádám nějakou experimentální část, kde by autor uvedl zkušenosti s navrženým systémem a stanovil tak třeba typické doby odezvy systému na požadavek na přístup. Naopak pozitivně hodnotím, že autor nad rámec práce vytvořil i nadřazený systém a tento s terminálem propojil. Po formální stránce práce obsahuje velké množství chyb, překlepů i nevhodných formulací, které dále snižují výslednou kvalitu díla. Po zvážení všech kladů za záporů hodnotím práci stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce D 32/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 39151