VAŠEK, L. Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem a výrobou prototypových držáků řízení předního kola formulového vozu s využitím moderní CAD/CAM technologie. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku soutěže Formule Student a rozbor samotných držáků řízení. Součástí teoretické části práce je rovněž charakteristika obráběného materiálu, ze kterého jsou držáky vyrobeny. Praktická část práce se zabývá konstrukcí prototypových držáků v parametrickém CAD programu Autodesk Inventor, návrhem obráběcích strategií v CAM programu PowerMILL a následnou výrobou zejména na obráběcím centru MCV 754 QUICK s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojeno s rozborem celkových nákladů na výrobu prototypových držáků řízení pravého předního kola a porovnáním ekonomicky nejvýhodnější varianty řešení výroby, včetně výsledného cenového porovnání u vybraných výrobních organizací (vyčíslení nákladů na výrobu). Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale také ve školicím středisku firmy BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě, kde probíhala výroba prototypových držáků řízení. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou prototypových držáků řízení předního kola vozu Formule Student s využitím moderní CAD/CAM technologie. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. V práci se vyskytují typografické chyby a překlepy (6,1mm, vysoké učení technické v Brně, …) Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109412