ŠVEC, M. Postup výroby součástky šicího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Sestavený projekt využívá technologické zázemí firmy. Z tohoto pohledu jsou víceméně řazeny jednotlivé kapitoly, zabývající se v logickém sledu dílčí problematikou. Kromě zpracovaných technologických procesů a náležitostí je v bakalářské práci navíc zmíněna i servisní činnost firmy, což se jeví v tomto případě jako opodstatněné. Celkově dosahuje zpracované téma dobré standardní úrovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Bakalářská práce je zaměřena na výrobu ozubeného kola pro šicí stroj M-Type 3, včetně popisuje jednotlivých použitých technologií pro výrobu včetně výběru řezných nástrojů. V práci se vyskytuje pár překlepů a chyb, také číslování stránek nesedí, špatná práce s literaturou, užito pouze 7 elektronických zdrojů. Přesto hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109599