BRÝDL, O. Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cíl bakalářské práce bylo navrhnout pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí. Jelikož práce byla realizována ve spolupráci s firmy ABB a Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně pod konzultačním vedením Ing. Jana Mikulky, ztotožňuji se plně s přiloženým hodnocením konzultanta. Po formální stránce je práce na kvalitní úrovni, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Fiala, Pavel

Práce je přehledně sepsána, jsou formulovány cíle a požadavky . Byl formulován postup návrhu měřicí linky a popsány parametry procesu. V práci se vyskytují drobné formální nepřesnosti. Byl navržen přípravek pro uchycení senzorů požadovaných typů. Byla provedena základní ekonomická rozvaha. Práci hodnotím jako velmi zdařilou, student prokázal značnou míru odborné způsobilosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39156