BĚLAŠKA, K. Výroba uzávěrů lahví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Pan Bc. Karel Bělaška zpracova svoji DP v plném rozsahu zadání. Výstupem je forma pro uzávěr lahví, která úpravou závitu nabízí jednodušší řešení oproti šroubovacím formám, je opatřena tunelovým vtokem tedy možnost oddělení součásti od vtokového systému při vyhození z formy a je zde navržen zajímavý chladící systém. To to vše je ověřeno simulační analýzou. Práci pana Bc.Bělašky doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky na vysoké profesionální úrovni a splňuje beze zbytku všechny body zadání. V teoretické části jsou přehledně uspořádány důležité informace k návrhu a realizaci vstřikovacího nástroje. V praktické části jsou provedeny veškeré potřebné výpočty pro vypracování postupu technologie výroby a návrhu konstrukčního řešení vstřikovací formy. Diplomová práce obsahuje kompletní řešení konstrukce s jasným objasněním jednotlivých částí vstřikovacího nástroje. Závěr práce předkládá velmi podrobné metodicky naprosto správné i když číselně částečně odhadované ekonomické zhodnocení, to znamená výpočet nákladů na vstřikovací formu, celkových výrobních i vedlejších nákladů na realizaci výroby uvažované série plastových dílců. Poznámky k textové části DP: Str. 38. Výpočet vyhazovací síly Fv je značně zjednodušený a diskutabilní, protože ve skutečnosti se do výpočtových vztahů musí dosazovat hodnoty smrštění a modulu pružnosti v okamžiku odformování, kdy ještě neproběhlo smrštění v celém rozsahu a modul pružnosti vzhledem k teplotě odformování (80C) je výrazně nižší. Také je nutné uvážit značné zvýšení vyhazovací síly při převlečení výstřiků přes vystupující závity tvárníků, kdy dochází k deformací vlivem roztažení průměrů výstřiků. Str. 47, 48, obr. 54, 55. Naznačený směr průtoku chladící vody by měl být opačný. Temperanční médium (voda) by mělo být nejdříve přivedeno k místu s nejvyšší teplotou ve formě a to je v blízkém okolí vtokového kužele v ose formy. Připomínky k výkresové dokumentaci : Na výkresu DP-144985- Závitová vložka schází kóta vnějšího průměru válcové části vložky. Na výkresu sestavení DP-144985-000 – Poz. 23, 24 (Vodící kolíky) by měly být nakresleny v pohledu, pouze v oblasti závitu v částečném řezu. V nárysu v neviditelných pohledech vrtaných kanálků temperanční soustavy schází osy kanálků. V nárysu je lomená rovina řezu B-B vedena nevhodně mimo osy tvárníků, což je v řezu B-B patrné. Přes výše uvedené chyby předložená diplomová práce přesahuje svým celkovým zpracováním obvyklou úroveň prací s podobným tématickým zadáním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 108727