CÍCHA, T. Implementace svařovacího automatu do výroby armatur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marian

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části práce diplomant Bc. Tadeáš Cícha zpracoval detailní rozbor kovových kompenzátorů a armatur z uhlíkových konstrukčních ocelí, včetně možných technologií svařování a svařitelností těchto materiálů. Autor zpracoval rovněž rešerši stávající a nově zaváděné-implementované technologie svařování armatur, včetně popisu pro tyto účely firmou zakoupené konkrétní automatizace. V experimentální části diplomové práce je popsán kompletní technologický postup svařování konkrétního typu armatury na automatu, včetně následného postupu samotné kvalifikace tohoto postupu svařování (WPQR) na normou požadovaném zkušebním vzorku. Jelikož se jedná o atypickou součást a tlakový svařenec, tím pádem i zkušební kus a svar, který nebude plně provařen, je správně zvolena norma pro kvalifikaci WPQR, podle předvýrobní zkoušky. Součástí praktické části diplomové práce je rovněž určení svařitelnosti, teploty předehřevu, vytvoření pWPSky, záznam parametrů svařování, výpočet vneseného tepla do svaru a dalších proměnných a protokolů potřebných pro samotnou kvalifikaci postupu svařování. Podle doložených příloh je patrné že diplomant vytvořil, případně byl prakticky účasten u všech těchto kontrolních kroků, což mu jistě bude přínosem v praxi, pokud se bude i nadále věnovat svařování i v dalším profesním rozvoji. Praktická část obsahuje rovněž vyhodnocení experimentu, včetně porovnání nově zaváděné-implementované automatizované technologie svařování armatur, oproti ruční používané technologii při výrobě armatur ve firmě. Jsou porovnány parametry svařování, rychlosti svařování, produktivita, včetně technicko-ekonomického zhodnocení implementované technologie. I když se bohužel v daném, termínu nepodařilo dotáhnout do konce výslednou kvalifikaci postupu svařování, na makrech jsou viditelné vady a vlastní kvalifikace pro firmu nebyly úspěšná a bude se muset celé svařování za přítomnosti inspektora opakovat. Diplomant ovšem nelenil a dle normy pro kvalifikaci WPQR si zbývající hodnocení tvrdosti s vyhovujícím výsledkem doplnil sám. Rovněž při ekonomickém zhodnocení i v závěru této diplomové práce vyhodnotil toto svařování konkrétního test kusu jako neúspěšné a při porovnání se stávající používanou technologií, vzhledem k proinvestovaným financím na pořízení automatizace pro firmu za nevýhodné. Diplomová práce je jako celek provedena na odpovídající odborné úrovni a autor prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických i praktických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Diplomant splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části je popis vlastní řešené součásti kompenzátoru GK a použitých ocelí. Část literární studie je věnovaná technologii svařování MAG. Celá studie je rozsahem naprosto dostatečná a podrobná. Vlastní experimentální práci zpracoval diplomant samostatně, včetně realizace zkoušek. K hodnocení výsledků jednotlivých částí experimentu mám několik připomínek - viz níže. Přílohy a výkresy jsou plně vyhovující. Ekonomické hodnocení je odpovídající.DP doporučuji k obhajobě. Připomínky: str. 23 - místo "pnutí" doporučuji použít napětí str. 29 - kyslík snižuje povrchové napětí a ne zvyšuje jak je uvedeno str. 39 - nesprávně je "ve svislých polohách svařování (PA,PB,PC) ČSN EN ISO 6947:2011 - jsou to vodorovné polohy str. 53 - dle obr. 49 není měřená tvrdost v TOO. Lze předpokládat vyšší tvrdost v TOO v kořenové oblasti vlivem rychlého ochlazení studeným základním materiálem, než v TOO krycí housenky na již ohřátém svařenci. Potom může být hodnota 380HV překonána. str. 54 - v tab. 15 - vůbec neodpovídají rychlosti posunu drátu skutečnosti - rychlost posunu drátu = 0,5m/min na I= 250A je nereálná hodnota. Běžně bývá na 250 A cca 7 - 9 m/min. str. 54 - v tab. 17 je porovnání FCAW a MAG svařování -uváděné časy svařování nejsou reálné - např. krycí housenka u FCAW - (strojně) je 423s a MAG (ručně) je 370s. Přitom je uvedeno, že ruční svar byl svařen s rozkyvem. Tím také neodpovídají hodnoty tepelného příkonu u ručního svařování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108564