MORAVČÍK, J. Výroba držáku nábytkového kolečka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a pravidelně chodil na konzultace. Celkové hodnocení zohledňuje nižší kvalitu výkresové dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dohnal, Ivo

Student Juraj Moravčík předložil svoji diplomovou práci na velice dobré úrovni. Grafická úprava je zpracována velice jednoduše a přehledně, tj. i nezaujatý čtenář je ihned uveden do tématu pomocí jasných a výstižných obrázků. Předkládaná práce má logické uspořádání kapitol, kde je jasně a přesně zachyceno, jak autor postupoval. Lze tedy konstatovat, že cíle práce byly splněny. Při postupu řešení daného problému autor využíval nabytých znalostí a dovedností, které získal během magisterského studia. I přes zmiňované klady, je nutné také zhodnotit přílohu této diplomové práce a to je výkresová dokumentace. V tomto případě je nutné konstatovat, že se jedná o nejslabší článek této práce. Při podrobném prostudování výkresu sestavy nástroje lze dojít k závěru, že autorovi asi nezabralo moc času vypracovat tento výkres, o kusovníku ani nemluvě. V cílech zadání je však uvedeno následující: "navrhnout a popsat tvářecí nástroj včetně základní výkresové dokumentace". V tomto případě není v silách oponenta domýšlet, co vedoucí práce zamýšlel tímto tvrzením a do jaké hloubky měla být základní výkresová dokumentace vyhotovena, tj. i tento cíl práce byl splněn. Z obsahu výkresu sestavy se opravdu o základní výkresovou dokumentaci jedná. Pokud by měl tvářecí nástroj mít své využití v praxi, bylo by nutné výkresovou dokumentaci dopracovat. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B. Poznámka: Jelikož nebylo zřejmě stanoveno s vedoucím práce, co znamená "základní výkresová dokumentace", bylo zvoleno hodnocení B. Pokud by bylo v cílech práce stanoveno podrobnější vypracování (zde to není), hodnocení práce by bylo přísnější.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109268