DEBS, M. Studium vlastností laserových svarů materiálu Hardox 450 při využití obloukového předehřevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Autor využil zadání od vedoucího práce, nicméně k němu přistoupil s velkou iniciativou, navrhl rozšířit experimentální část o test svařování MAG, samostatně jednal se zástupcem výrobce zkoušeného materiálu, získal od něho materiály. Vyhodnocení experimentů provedl důkladně včetně diskuse mikrostruktury. Při konzultacích prokazoval velký přehled o metodách a obecně orientaci v oblasti svařování. Má velmi dobrou schopnost interpretace dosažených výsledků a pragmatickcý přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce Bc. Martina Debse splňuje požadavky a cíle stanovené zadáním ve všech sledovaných oblastech. V úvodní části provedl studii problematiky svařování laserem, metodou TIG a rozbor svařitelnosti konstrukčních ocelí. Vlastní experimentální práci zaměřenou na vliv přídavného ohřevu při laserovém svařování otěruvzdorné oceli zpracoval samostatně včetně návrhu a realizaci zkoušek. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. V DP je použita správná odborná terminologie, je psána čistě bez překlepů a chyb( jen acykulární ferit).. Výsledky práce je možné využít v praxi. Hodnotím DP jako velmi dobrou. Práce Bc. Martina Debse splňuje požadavky kladené na DP a proto ji doporučuji k obhajobě. Připomínky: str. 18-21 vlnové délku u jednotlivých laserů uvádět ve stejné jednotce -nm str. 59-61 šířka TOO se obecně měří od rozhraní svarového kovu po viditelnou změnu překrystalizace základního materiálu - např. u vzorku 3 na obr.50 je šířka TOO 1,145mm

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109294