REPATÝ, M. Výroba regálové lišty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Pan Bc. Michal Repatý pracoval na své DP velmi samostatně a jeho úkol zpracovat technologii a nástroj pro výrobu regálové lišty byl splněn dle požadavků zadání. Výstupem tedy je poměrně složitý sdružený nástroj, ale s hlediska vedoucího práce musím trochu autorovi vytknou, že se některé nedostatky zpracování daly vylepšit dostatečnou komunikací. To postihlo právě výkres sestavy nástroje, který je funkčně dobře vymyšlen, ale po stránce technického kreslení je špatně čitelný a s chybami, což zbytečně snižuje kvalitu celé práce. DP pana Repatého doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Podaný, Kamil

Práce je zaměřena na výrobu regálové lišty, splňuje požadavky zadání a má dobrou grafickou úroveň. Čtivost práce je obstojná, poměrně často chybí čárky v souvětích a opakují se stejné výrazy. Členění kapitol není nejvhodnější, zvláště technologičnost by měla být společná, neboť je vyráběna součást, která musí splnit podmínky střihu i ohybu najednou. Výkresová dokumentace je nepřehledná a obsahuje řadu chyb. Připomínky: - popis tabulek má začínat s okrajem (není odsazen) a je s malou mezerou oproti tabulce - u odrážek nesmí být použit odstavcový text s 5 úhozy - v textu postrádám odkazy na obrázky, namátkou obr.1 až 9, 25, 27 až 31 atd. - často chybí číslování vzorečků, např. v celém ekonomickém návrhu - odvolávky na vzorce se píší v kulatých závorkách, např. str.48, 49 - u většiny vzorečků chybí zhodnocení výsledků a nejsou jasné dosazované hodnoty - str.11 - u variantního řešení chybí kompletní výroba součásti, např. pouze plazmou nelze zhotovit výsledný tvar; kromě toho postrádám výhody a nevýhody pro konkrétní parametry součástky (tloušťka plechu, sériovost, materiál atd.) - str.14 - název kapitoly "Teória"? - str.14, obr.2 - chybí hrany - str.15 - střižná vůle pro oceli 20 % s? - str.21, obr.19 - v části 2 musí síla pořád mírně narůstat - str.24 - věta "Pri návrhu technologického ..." není dokončena - str.29 - u nástrojů uvádíte, že jsou kaleny. Nejsou spíše zušlechťovány? - str.35 - postrádám doplňující obrázek s průběhem sil u mechanických a hydraulických lisů - str.38 - co má říci odkaz na obr.39? - str.39 - ve výpočtech podle tab.5 volíte x=0,4 - kde je výpočet poměru Ro/s? - str.39 - spočetl jste délku rozvinutého tvaru na 99,69 mm. Kde je zaokrouhlení, nějaký komentář? Přece dále nebudete počítat na setiny! - str.40 - tři a čtyři kroky? Snad varianta I a II - str.41 - nejsou jasné volby okrajů a můstků, neuvažoval jste o variantě bezokrajového střihu? - str.44 - jak byla stanovena šířka a krok? Délky pro střih? Chybí výpočty - str.48 - nejsou vysvětlena ramena "b" - str.49 - chybí výpočet Fcs u Flis - str.50 - jak bylo spočteno těžiště? - str.55 - nákupní cena materiálu určena odhadem? Na www jsou ceníky oceli. Výkresy: - sestava - dle výkresu je nástroj nefunkční, nelze stlačit vodící desku - je "na pevno". Nejsou dodržena základní pravidla technického kreslení (rozmístění pohledů), vše je šrafováno stejně (kromě toho se přece např. sloupky, šrouby, kolíky nešrafují), v řezech chybí hrany, pohled s neviditelnými hranami shora je nepřehledný, není vidět kolíky, v deskách nejsou závity pro šrouby, v rohu výkresu chybí 3D model a kóta zdvihu, co je kóta 582-642 atd. - kusovník - oddělený se řadí od shora, nejdříve podsestavy (svařenec), pak vyráběné (dle složitosti), pak nakupované a nakonec normalizované s řazením dle čísla normy - výkres ohybníku - chybí kóta délky předvrtaného otvoru pro M12 + tolerance závitu; drsnost na horní ploše 0,8 a na funkční 3,2?; otvory pro kolíky pro ustavení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108714