NYÉKYOVÁ, D. Výroba krytky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Studentka vypracovala bakalářskou práci samostatně, s využitím dostupné zahraniční literatury a na základě konzultací. Předložená bakalářská práce splnila stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Předkládaná závěrečná práce se zabývá výrobou součásti - krytky metodou zpětného tažení. Úvod práce je věnován rozboru součásti a možností výroby, na který navazuje popis jednotlivých metod tažení s uvedením nezbytných výpočtových vztahů. V praktické části je dále proveden výrobní návrh včetně základních výpočtů podložených numerickou simulací MKP. Práce je uspořádána logicky a má také dobrou grafickou úroveň, ačkoli v teoretické části jsou použity zavádějící ilustrace hlavních částí tažných nástrojů (obr. 20, 22 a 23). Kladně hodnotím především snahu o použití numerické simulace k přesnější analýze zpětného tažení v závěru práce, i když by mohla být doplněna také o informace z preprocessingu, tj. nastavení simulace. Dále praktická část práce obsahuje základní výpočty pro určení rozměrů polotovaru, počtu tažných operací, tažné síly a práce. Nutno ale dodat, že výpočet síly a práce bohužel postihuje pouze první operaci výroby bez jakéhokoliv dalšího zhodnocení 2. operace. Zde by bylo vhodné více provázat provedené výpočty se simulací s příp. porovnáním výsledků. Z hlediska výkresové části práce je třeba zmínit, že na výkrese výtažku je v popisovém poli chybně uvedena třída přesnosti pro nepředepsané tolerance "M" namísto "m" a zavádějící zápis tolerance průměru 154 mm. Mezi další nedostatky, které se v práci objevují lze zařadit např.: - varianty výroby (kap. 1.1) mohly být doplněny i o jiné metody, tj. kromě uvedeného hydroformingu lze využít tváření nepevným nástrojem celkově, - v tab. 2 na str. 10 je špatně uvedena jednotka tvrdosti jako "HV", dále zde chybí označení jednotlivých veličin (kromě meze pevnosti), - obr. 7 na str. 12 je zbytečný vzhledem k výše uvedenému obr. 6, - v obr.13a na str. 14 jsou špatně zakótovány úhly jako 90°, - na str. 15 je nelogicky členěný text s přílišnými mezerami mezi odstavci, - příliš malá velikost písma v některých vzorcích, - vzorce pro určení součinitele tažení na str. 19 a 20 by bylo vhodné zobecnit do jednoho, - výpočet plochy výtažku s využitím softwaru Autodesk Inventor na str. 26 (z 3D součásti) je při nejmenším zavádějící, - není jasné, z jakého důvodu byl zvolen přídavek na ostřižení "w" (str. 26) na samé spodní hranici rozmezí (0,02 až 0,07), zvláště pokud je navíc celková vypočtená hodnota přídavku zaokrouhlena směrem dolů, - schéma nástroje na str. 29 (obr. 34) je bez jakéhokoliv popisu. I přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že práce splnila cíle zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108635