HEKRLE, P. Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Cíl diplomové práce, který byl zaměřen na experimentální analýzy procesů mazání v náhradách kyčelního kloubu s využitím simulátoru kyčelního kloubu, byl splněn. Celkově práci hodnotím známkou A. Vybrané výsledky práce (vliv topografie třecích povrchů) posloužily k vytvoření publikace v časopise s IF - Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Tato publikace byla v současné době vydána. Přínosem diplomové práce je zmapování vlivu složení modelových synoviálních kapalin (připravených na základě klinických výzkumů) a topografie třecích povrchů na utváření tloušťky mazacího filmu v TEP kyčle. Na práci oceňuji grafickou prezentaci výsledků (grafy, interferogramy) a poměrně rozsáhlou diskuzi. V práci se v menší míře vyskytují formální chyby. Student byl v průběhu studia začleněn do výzkumného týmu biotribologie a jeho práce byla samostatná. Konzultace s vedoucím diplomové práce probíhaly dle časového plánu bez komplikací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vampola, Tomáš

Oponentní posudek diplomové práce Diplomant Pavel HEKRLE se ve své diplomové práci zabývá aktuální problematikou vlivu složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad. Získané poznatky mohou výrazně přispět k následnému vývoji kloubních náhrad se zvýšenou životností. Tato čistě experimentální práce je založená na využití optických měřících metod. V diplomové práci byl pro všechny experimenty použit materiál Isodur CoCrMo pro kloubní hlavici a korundové optické sklo BK-7 pro jamku. Na povrchu hlavic byl následně prověřován vliv textur, které by měly pozitivně ovlivňovat součinitel smykového tření v režimu mezního mazání. Práce v rozsahu 95 stran je psána přehledně s minimem překlepů čí nevhodných formulací. Téměř polovina práce je věnována rozsáhle komentovanému současnému stavu poznání. V široké míře jsou zde kriticky hodnoceny odborné publikace v daném oboru. Zbývající část práce je věnována zejména popisu technického experimentu včetně volby testovaných materiálů a způsobu zpracování naměřených experimentálních dat. V závěru práce jsou podrobně zhodnoceny dosažené výsledky. Grafická úprava a vzhled předkládané práce jsou na odpovídající úrovni. Z předložené práce je zřejmé, že diplomant prokázal schopnosti orientovat se v dané problematice a aktivně aplikovat poznatky získané z odborné literatury. V neposlední řadě prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce při technickém experimentu. Diplomant dodržel zadání diplomové práce v plném rozsahu. K prezentaci a způsobu zhodnocení experimentálních dat nelze nic podstatného vytknout. S ohledem na úvodní větu na str. 44 bych očekával více informací o návrhu a dimenzování simulátoru kyčelního kloubu. V práci mi chybí podrobnější kinematické schéma vyvinutého simulátoru včetně výpočtu jeho tuhostních a pevnostních charakteristik. Z formulace není zcela patrné, v jakém rozsahu se student věnoval i návrhu tohoto simulátoru a sestavení měřícího řetězce. Práci lze dále vytknout některé formální nedostatky či stylistické nepřesnosti. Např.: - str.19 Nekonzistence v odkazu na literaturu. - str.35, 36 Nevhodná formulace. - str.86 Nevhodná formátování. Tyto nejasnosti a připomínky však zásadně nesnižují faktickou úroveň práce a její přínos v oblasti kloubních náhrad. Předkládanou práci hodnotím známkou B (velmi dobře) V Praze dne: 12. 6. 2018 Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108079