KLIMEK, Ľ. Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Diplomová práce vznikla na základě dlouhodobého výzkumu slitin mědi pro aplikaci selektivního tavení laserem. Zabývá se vývojem procesních parametrů pro aditivní výrobu tenkých stěn z materiálu Cu7.2Ni1.8Si1Cr. Dosažené výsledky jsou uplatnitelné v praxi a pro vybraný materiál nebyly, dle rešerše, stanoveny. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadané téma a interpretovat výsledky. Diplomová práce je na solidní úrovni a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Předložená práce, která vznikla pod vedením doc. Ing. Davida Palouška, Ph.D. si klade za cíl optimalizaci technologických parametrů SLM technologie pro zpracování konkrétní slitiny mědi pro výrobu tenkostěnných struktur. Tato práce je velice aktuální a výsledky jsou prakticky přímo aplikovatelné. Na stručný úvod do problematiky SLM technologie navazuje shrnutí současného stavu poznání zaměřené zejména na slitiny mědi. Na základě rešerše jsou definovány cíle práce. Celá práce je koncipována čistě experimentálně. Hlavní náplní je testování různých nastavení procesních parametrů pro výrobu tenkých stěn z materiálu Cu7.2Ni1.8Si1Cr. V první fázi bylo vytvořeno 100 vzorků tenkých stěn s různými procesními parametry po následné analýze výsledku byly vybrány ty procesní parametry, které vedly k nejlepším výsledkům a ty byly následně aplikovány na složitější stavbu lamelární struktury. Bohužel výsledky prvního experimentu se nepodařilo reprodukovat, nicméně při stavbě lamelárních struktur byly některé vybrané sady procesních parametrů relativně úspěšné. Otázkou je, do jaké míry byly vybrané procesní parametry na základě stavby jedné stěny relevantní pro stavbu lamelární struktury. Také v práci nejsou definovány parametry, které by měla výsledná struktura dosáhnout (např. povrchová drsnost, mechanické charakteristiky, přítomnost defektů), aby mohla být považována stavba za úspěšnou. Nicméně výsledky diplomové práce jsou poměrně obsáhlé a výsledkem jsou slibné procesní parametry pro tisk tenkostěnných struktur. Samotná práce je psána poměrně logicky, i když obsahuje řadu nepřesností a překlepů. Práce svým obsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109435