ČERVINEK, O. Výpočtový model dynamického zatěžování mikro-prutové struktury vyrobené technologií Selective Laser Melting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Radek

Práce se zabývá numerickým modelováním deformace strukturovaného materiálu vyrobeného technologií SLM při dynamickém zatěžování. Student v průběhu řešení diplomové práce pracoval velmi aktivně a prokázal znalosti z oblastí aditivních technologií, MKP, mechaniky a optické digitalizace. Práce je na velmi vysoké úrovni a její výsledky budou publikovány v impaktovaném časopise. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maňas, Pavel

Práce je velmi zajímavá, velmi dobře navazuje na předcházející výzkum na ústavu. Za přínosné považuji především zjištění, že drobné odchylky v geometrii způsobené stavbou vzorků významně ovlivňují shodu výsledků simulace a experimentu. Trochu více by mohly být diskutovány důvody rozdílné úrovně shody výsledků simulace a experimentu u vzorků zatížených plošně a průrazným indentorem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109445