DVORNÍK, J. Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, Aleš

Diplomová práce je zaměřena na automatizaci výroby rámu motocyklu, což nutně vede k pracovišti poměrně většího rozsahu. Student si se zadáním velmi dobře poradil: navrhnul technické řešení, které obsahuje část manuální přípravy svařenců a část robotickou, která svařuje dílčí komponenty technologií CMT. Student dále navrhnul postup svařování, resp. postup zakládání jednotlivých dílů rámu do přípravku a jejich upnutí na bázi mechanických upínek. Návrh řešení robotické svařovací linky obsahuje několik stanic s roboty KUKA, které umožňují robotické svařování založených dílů v přípravku a současně může operátor zakládat další komponenty ve vedlejším přípravku. Klíčovou částí práce bylo vytvoření simulačního modelu pracoviště v SW Siemens Process Simulate, kde student ověřil realizovatelnost projektu – např. průjezd všemi svařovacími body/oblastmi a současně byl pomocí RCS modulu získán reálný takt linky, což je z pohledu praxe klíčový údaj. U této aplikace ovšem platí, že uvádění do provozu by mělo probíhat za přítomnosti svařovacího technologa a pořadí operací či parametry procesu by se ještě mohly měnit podle výsledků prvních svařenců (deformace apod.). Všechny cíle práce jsou tedy splněny. Celkově považuji tuto práci za velmi zdařilou včetně jejího praktického přínosu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubela, Tomáš

Jedná se o zdařilou práci. Velmi pečlivě je například zprácován rozbor celého svařence a sled zákládání jednotlivých prvků. Oceňuji praktické zadání a celkový přínos.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108467