FENDRICH, T. Výroba turbínového kola metodou přesného lití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Myška, Martin

Student zpracoval velmi přehledně a podrobně technologii vytavitelného modelu s provedeným experimentem na 38 stranách bakalářské práce. Pro zpracování student použil 50 literárních pramenů, což je na bakalářkou práci nadprůměrný počet. Ale vzhledem k rozsahu a hlavně obsáhlosti témat, které student v práci zpracoval, je to pochopitelné. Student pracoval samostatně a v průběhu práce konzultoval s odborníky z praxe. V práci se místy objevují překlepy a nejasně formulované věty. Přestože se student nesetkal s řešením vad v odlitcích, v experimentální části se zhostil zhodnocení vad solidně. Celkově je tato bakalářská práce na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ostratický, Marek

Hlavní cíl předložené bakalářské práce spočíval ve vypracování teoretické a praktické části na téma: „Výroba turbínového kola metodou přesného lití“. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Je nutno uvést, že se zde vyskytují nedokončená slova, a proto bych doporučil autorovi si po sobě napsaný text přečíst. Praktická část práce je objektivně a přehledně zhodnocena a drobné nedostatky v gramatice jsou vykompenzovány podrobným vypracování dané problematiky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109495