ZAVADIL, J. Emise středotlakých parních kotlů na plynné palivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šnajdárek, Ladislav

Student zpracovával téma emise středotlakých parních kotlů na plynná paliva. Toto téma je zpracováno komplexně, a to nejen v oblasti rešerše zabývající se popisem konstrukce parních kotlů na plynná paliva a jejich hořáky, ale především v části popisující experimentální měření na reálném zařízení po 5-letém provozu, u kterého byl autor přítomen. V práci je uvedena současně platná legislativa vztahující se k emisním limitům. Student prokázal schopnost zpracovat aktuální téma pro provozovatele těchto zařízení a byl schopen vlastní interpretace závěrů s ohledem na reálný provoz těchto zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Milčák, Pavel

Předložená bakalářská práce ve věnuje oblasti středotlakých kotlů na plynná paliva. V úvodu je zpracována rozsáhlá rešerše, která není zaměřena pouze na emise, nýbrž i na tlakový systém kotle a hořáky. Na rešeršní část navazuje část experimentální, kde se student účastnil měření emisí s autorizovanou měřicí skupinou na konkrétním instalovaním středotlakém plynovém kotli. Výsledky z měření jsou zpracovány do přehledné grafické podoby a vyvozeny vlastní závěry z měření a dlouhodobého provozu spalovacího zařízení. Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109663