NOVOTNÝ, V. Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o zcela běžné téma, k jeho zpracování není třeba speciálních znalostí a postupů. Využití výsledků je možné pouze pro konkrétní firmu. Autor k řešení přistoupil standardně, nepoužívá netradičních metod zpracování, ale rozsah a podrobnost provedených analýz a komplexnost navrhovaných změn je na nadstandartní úrovni. Práce byla dokončena v předstihu, autor k řešení přistupoval zodpovědně a iniciativně. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné výraznější nedostatky, proto práci navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaňka, Jaroslav

Pan Vojtěch Novotný se snažil porozumět současnému stavu firmy i snaze jejího dalšího směřování. V krátkém čase pochopil rámcovou strukturu firmy a její postavení vůči konkurenci. Navržený dotazník byl na firmě uvítán a uvažuje se i o jeho opakovaném užití. Jako slabinu navrženého hodnocení pracovníků vidím hodnotící kritéria, které jsou postaveny hodně na subjektivním pohledu hodnotících, schází zakomponování cílů jasně měřitelných, nepodléhajících subjektivitě. Navrhované řešení budeme na firmě ještě probírat a bude potřebná jeho korekce, ale některé prvky určitě využijeme. S přístupem a komunikací autora projektu jsem byl spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111158