ROSICKÁ, M. Návrh marketingového plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu zvoleného podnikatelského subjektu. Postup řešení odpovídá tématu práce. K analýze prostředí byly použity standardní analýzy. Návrhy jsou vypracovány v podobě marketingového plánu pro společnost bez právní subjektivity podnikající v oblasti výroby luxusního oděvního sortimentu. Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem na vysoké úrovni a nejsou v ní žádné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě závěrečné práce: 1) Zvažujete do budoucnosti rozšíření sortimentu o další produkty? Jaké by to měly být? 2) Jaké výhody má podnikání pod společností bez právní subjektivity ve vztahu k Vaší oblasti podnikání? Nezvažovala jste přeměnu právní subjektivity na PO, např. společnost s ručením omezeným?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Radvan,, Michal

Podnikatelský plán jako bakalářská práce je na PF VUT poměrně častý, avšak se zaměřením na konkrétní společnost se jedná o téma velmi vhodné. Vedle jistého teoretického základu může mít s ohledem na způsob zpracování dopad zejména do praxe. Proto je třeba považovat zpracování tématu za prospěšné a účelné. Autorka si klade cíle práce na str. 12, když chce vypracovat podnikatelský plán, který povede k expanzi její společnosti. Dané problematice se autorka následně skutečně věnuje a cíl práce tak byl splněn. Z obsahového hlediska v úvodu práce autorka uvádí mj. důvody pro výběr tématu, vymezuje vědecké metody zpracování, způsob jejich využití mohl být pregnantnější. Úvod mohl být spojen s první kapitolou vymezující cíl práce. Snad je jen překlep, že cílem práce má být také "expanze společnosti" (s. 12, 3. odst.). Druhá kapitola popisuje teoretická východiska práce. Jsem si samozřejmě vědom, že toto není cílem práce, avšak jisté vlastní poznatky, kritika, případně alespoň zdůvodnění, proč právě zmiňované poznatky považuje autorka pro svoji práci a svoji společnost za podstatné, absentují. Třetí kapitola je již zaměřena na společnost samotnou. Jako právník musím směřovat výtku k jistému nepochopení či nedostatečnému popisu formy společnosti podle § 2716 an. OZ. S ohledem na stáří občanského zákoníku bych se vyvaroval označení "NOZ". Oceňuji provedené analýzy svědčící o vynikající znalosti vlastní společnosti. Snad by bylo vhodné uvést, jak autorka vnímá širší konkurenci, tj. substituty k saténovým županům. Návrhy řešení jsou představeny ve čtvrté kapitole a hodnotím je velmi pozitivně. Podkapitola 4.3 o přínosech práce mohla být již součástí závěru, který je převážně shrnující. Je třeba konstatovat, že práce je sepsána v teoretické části jen popisně a nejde do přílišné hloubky. K tématu samému se však již autorka vyjadřuje komplexně, se znalostí problematiky, představuje ucelenou koncepci svého dalšího podnikání. Autorka problematice rozumí a orientuje se v ní. Požadavky na obsahovou úroveň byly splněny. Z formálního hlediska je třeba konstatovat, že práce je přehledná, až na drobné výhrady výše vhodně strukturovaná. Celková úroveň vyjadřování a úprava jsou přiměřené. Práce je sepsána v českém jazyce, bez gramatických chyb a jazykových nesprávností. Práce s odbornou literaturou je solidní. Práce splňuje formální požadavky kladené na tento typ práce. Práce splňuje jak obsahové, tak formální požadavky kladené na tento typ práce. Práci hodnotím stupněm výborně / A / 1.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110747