SPRINGER, P. Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autor v práci prokazuje schopnost využít získané teoretické poznatky v analytické i návrhové části práce. V práci je patrná autorova angažovanost v analyzované společnosti, což se velice pozitivně projevuje v analytické části. Tento fakt však pravděpodobně i ovlivnil finální "propracovanost" návrhové části, která působí nedopracovaným povrchním dojmem. Jsou zde patrné nejasnosti, které vedou k pocitu, že návrhy nejsou dostatečně promyšlené a podložené. V případě, že by autor práci neodevzdal předčasně bez vědomí vedoucího, dalo by se těmto nejasnostem předejít. I přes toto však návrhy mohou být pro analyzovanou společnost přínosné, minimálně v podobě inspirace. Otázky k obhajobě: 1) Jak vysoká by byla čistá mzda nově přijatého zaměstnance? Byl by v dnešní době někdo dělat obchodního zástupce za takovýto příjem? (Jaký je průměrný příjem v daném regionu?) 2) Jak budou řešeny cestovní náhrady (diety) pro nově přijatého zaměstnance a kolik služebních cest průměrně měsíčně bude absolvovat? 3) Jak by ovlivnilo zisk, když by při úspěšné realizaci návrhu z kapitoly 4.3 Akční ceny vín - podpora prodeje došlo k navýšení prodeje z jedné lahve např. na tři? 4) Při jakém počtu nově získaných "průměrných" zákazníků by se dalo říct, že realizace návrhů byla úspěšnou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Naplnění cílů lze charakterizovat jako částečné zejména z důvodu povrchnějšího zpracování návrhové části. Zároveň u návrhů není vždy zcela jasné, jak se zasadí o zvýšení povědomí o společnosti (4.3 Akční ceny vín - podpora prodeje).
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení je vhodný. V rámci zpracování práce je patrná osobní zkušenost autora s řešenou problematikou, což i podpořilo vhodnost použitých metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků E Výsledky práce ať již v podobě výstupů z analýz, tak i v podobě návrhů jsou prakticky využitelné. Pro praktické využití návrhů by pak bylo potřeba tyto podrobněji rozpracovat! U návrhu 4.1 Obchodní zástupce - osobní prodej chtělo podrobněji rozpracovat pojetí služebních cest, jasně rozepsat, jaká bude navrhovaná mzda nového zaměstnance, zda se tato mzda bude podobat běžnému průměru v daném odvětví i oblasti, atp. V návrhu 4.3 Akční ceny vín - podpora prodeje by bylo dobré mít jasně podloženo, že marže i po poskytnuté slevě bude ještě dostatečně vysoká. Případně také zkusit propočítat co by se stalo s očekávanými objemy prodeje po zavedení této formy podpory prodeje.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně a logicky členěna. Autor využívá vhodné terminologie na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce obsahuje adekvátní informační zdroje, které jsou správně citovány. Jako zřejmý zdroj informací jsou také vlastní zkušenosti autora.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Stanec, Stanislav

Student v rešeršní části prokázal schopnost přehledně popsat důležité pojmy. Při analýze společnosti byly správně použity nástroje pro marketingovou analýzu. Oceňuji pečlivě zpracovanou SWOT analýzu v kap. 3.5. Práce vykazuje jen menší jazykové a stylistické nedostatky, které však nesnižují kvalitu obsahu bakalářské práce. Výhodou je přímá komunikace autora se společností. Práce obsahuje návrhy na zlepšení marketingové komunikace s vyčíslenými náklady, které mohou být pro společnost přínosem. Otázkou je, zda by např. obchodní zástupce přistoupil na navrhované mzdové podmínky. U tohoto tématu práce bylo složité použít na zlepšení grafické stránky více obrázků. Proto je škoda, že některé použité obrázky, jako například obrázek etiket na lahvích (obr. 9), nebyly větší a detailnější. I přes tyto menší nedostatky má bakalářská práce patřičnou kvalitu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110367