PROKOPOVÁ, M. Návrh úprav marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnost využití získaných teoretických znalostí v analytické i návrhové části. I přes drobné problémy (neochota respondentů) autorka zvládla zpracovat přínosnou práci. Práce je logicky a přehledně členěna. Je zde využito adekvátních informačních zdrojů. V analytické části autorka identifikuje stávající situaci, z niž pak vycházejí následné návrhy. Tyto pak směřují k nastavenému cíli. Pro lepší kontrolu naplnění cíle bylo vhodné doplnit u jednotlivých návrhů, k jaké části cíle konkrétní návrh směřuje. Výsledky práce pak lze označit za prakticky využitelné a přínosné. Otázky k obhajobě: 1) Který z Vašich návrhů nejvíce směřuje ke zvýšení počtu spokojených zákazníků? 2) Který z marketingově komunikačních nástrojů (ať už společností používaných, od Vás navržených či teoretických) je podle Vás pro danou oblast (školní nábytek) nejvhodnějším?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Vzhledem k jasné identifikaci naplnění cílů bylo u každého z návrhů vhodné doplnit informaci, zda se jedná o zvýšení počtu spokojených zákazníků či o zvýšení povědomí o formě.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V práci bylo vhodné jasněji rozepsat vyvozené závěry z dosažených výsledků.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy uvedené v práci jsou prakticky využitelné a přínosné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je logicky členěna a obsahuje formální náležitosti. Je zde využíváno vhodné terminologie. V kapitole 4.5. Souhrn návrhů autorce "uteklo" formátování textu. Oproti zarovnání "do bloku" (jako je v celé práci) je zde zarovnání "vlevo".
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce obsahuje velké množství adekvátních informačních zdrojů, se kterými autorka správně pracuje (vč. správných citací). V teoretické části pak mohla autorka kombinovat vícero zdrojů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grolíková, Lenka

Práce je vypracována přehledně s využitím standardních metod a postupů pro řešení tématu bakalářské práce. Autorka se aktivně zajímala o danou problematiku a fungování analyzované společnosti, o čemž svědčí zejména podrobně zpracovaná kapitola Analýza marketingového mixu.Oceňuji také konkrétní návrhy propagace a marketingové komunikace s odhadem nákladů. Výsledná doporučení jsme připraveni využít při dlouhodobějším plánování marketingové strategie společnosti.Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110375