VÁLKOVÁ, D. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Na základě jakých parametrů bylo vybráno 35 podniků pro dotazníkové šetření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Bakalantka vypracovala práci na velmi kvalitní úrovni, čímž naplnila stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup odpovídá zadanému tématu. Některé provedené analýzy jsou na průměrné úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zjištěné výsledky ve SWOT analýze, na nichž bakalantka postavila postavila návrhy, jsou na průměrné úrovni. Některé závěrečné formulace jsou nevhodně či nejasně stanovené.
Praktická využitelnost výsledků B Pro vybraný podnik představuje zpracovaná bakalářská práce kvalitní podklad pro podporu vlastní úrovně komunikačního mixu a tržní pozice.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Vzhledem k požadavkům na formát obsahuje bakalářská práce drobné chyby, které v celkovém měřítku významně nesnižují kvalitu celé práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s odbornou literaturou je na přijatelné a standardní úrovni, která je v bakalářských pracích požadována. Použité zdroje vystihují podstatu zpracovaného tématu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koudelková,, Petra

Práce je přehledná a kapitoly na sebe logicky navazují. Autorce doporučuji zapracovat především na jazykové úrovni. Navržené metody jsou dobře použitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110938