KADUBEC, K. Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Bakalářská práce předkládá návrhy pro horský apartmán v oblasti marketingu. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy, které vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí apartmánu autorem práce. Student pracoval samostatně. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Student ve své práci zvolil metody odpovídající zaměření práce. Při využití přístupu SWOT analýzy (příležitosti) vycházejí některé položky z interního prostředí, ne z externího.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student je schopen popsat dosažené výsledky a vyvodit z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci podniku. Student se snažil objektivně zhodnotit své návrhy, včetně nástinu možného časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autor používá odpovídající terminologii. V práci jsou místy gramatické chyby či nepřesná vyjádření - např. Titulek tabulky 19 - "Přibližný časový plán 2018" a text "Doporučená doba realizace nejpozději".
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány. Jen v seznamu použitých zdrojů se uvádí monografické zdroje a internetové stránky do jednoho společného seznamu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Výchorec, Tomáš

S ohledem na plnění kritérií hodnocení, posuzovanou závěrečnou bakalářskou práci "Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami" autora Karla Kadubce, DOPORUČUJI k obhajobě s návrhem na hodnocení stupněm "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110547