MARUŠARZ, A. Vliv hydroxidu litného na parametry niklových akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pléha, David

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo prostudovat a proměřit vliv hydroxidu lithného na parametry niklových akumulátorů. Využívání konzultací bylo spíše průměrné, student pracoval samostatně. Student provedl řadu měření, kterými se snažil dokázat, že dopování elektrolytu hydroxidem lithným má pozitivní vliv na chování článku v procesech nabíjení i vybíjení. Byla provedena měření při různých molaritách elektrolytů, ale také při různých teplotách z důvodu prostudování závislosti plynování a polohy peaků na teplotě. Student dosáhl relativně uspokojivých výsledků. V teoretické části se student zabývá zejména typy akumulátorů a jejich principem. Bohužel zde není žádná zmínka o použití hydroxidu lithného v akumulátorech ani o vlivu teploty na elektrolyt resp. na elektrody. Formální zpracování práce je dobré, ale práce obsahuje gramatické, nicméně vše je v mezích normy pro tento typ prací. Přes výše uvedené nedostatky splňuje předložený dokument podle mého názoru požadavky na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce B 16/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Navrhovaná známka
C
Body
74

Posudek oponenta

Čech, Ondřej

Student Anton Marušarz odevzdal bakalářskou práci v rozsahu 53 stran včetně příloh. Práce je dobře a přehledně strukturována. V úvodu nás autor seznámí s konstrukčními variantami alkalických akumulátorů, s elektrodovými materiály pro anodu a katodu, modifikacemi hydroxidu nikelnatého a způsoby jejich transformace. Zvláštní oddíl je věnován chemickým procesům, které probíhají v článku během cyklování. Je zde zmíněna alfa a beta fáze a schéma jejich transformace. V úvodu se místy objevují překlepy a stylistické chyby menšího významu, jako např. chybějící tečky za větou. V oddílu označeném jako Praktická část se autor zabývá způsobem přípravy elektrod (deponováním) . Metodika a měřící metody jsou zvoleny dobře, popis měřících metod a předpokládaný způsob vyhodnocení naměřených dat je ve velké míře podpořen teoretickými vztahy. Je zde také popsáno, jakým způsobem budou výsledky zpracovány a jaké jsou předpokládané výsledky. Bohužel zde nejsou uvedeny příklady výpočtu (např. u depozice) a zejména praktická část obsahuje velký počet gramatických chyb. Jsou užívány nespisovné a hovorové výrazy, některé větné konstrukce jsou málo srozumitelné (pravděpodobně překlad z angličtiny). Zadání práce bylo splněno a uvedené nedostatky se týkají spíše formální stránky práce. K výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci 85b-B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 41172