MAJER, T. Návrh pracoviště s průmyslovým robotem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubela, Tomáš

Práce je zpracována dobře. Student během řešení prokázal, že je schopen řešit samostatně komplexnější inženýrské úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, Aleš

Diplomová práce je zaměřena na návrh robotické svařovací linky příhradových konstrukcí. Oceňuji praktické téma a celkové zaměření práce, které se primárně věnuje návrhu samotného řešení. Student navrhnul funkční koncepci řešení, navrhnul konkrétní komponenty (pojezdy, svařovací hořák, manipulační efektor, přípravky apod.), které objektivně tvoří funkční celek. Pro toto téma je z pohledu realizovatelnosti celého projektu zásadní zpracování simulace procesu v SW Siemens Process Simulate, jejíž výsledek podpoří smysluplnost navrženého řešení. Velmi kladně proto hodnotím schopnost studenta zpracovat simulační model linky v SW Process Simulate, kde jsou použity i svařovací operace a operace s dalšími externími osami, jejichž definování vykazuje vyšší náročnost než např. pouze manipulační operace typu pick-and-place. Co se týče navrženého programu – posloupnost operací pro svařování – nepochybně zde lze očekávat dílčí úpravy při potenciálním uvádění do provozu, kdy se prakticky pro svaření prvních kusů ukáže, zda je potřeba změnit svařovací parametry, změnit pořadí operací apod. s ohledem na možné deformace apod. Tuto odpovědnost by ale měl svařovací technolog, jehož kompetence student nyní nemůže mít. Cíle práce jsou tedy splněny a celkově považuji tuto práci za zdařilou včetně jejího praktického přínosu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108470