KUBÍN, M. Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Prostredník, Daniel

Predložená práca ma 113 strán, súčasťou sú prílohy v rozsahu 50 strán. Práca spĺňa všetky formálne náležitosti. Študent v priebehu riešenia diplomovej práce pracoval samostatne a zúčastňoval sa dohodnutých konzultácii. Práca si vytyčuje za cieľ nasadenie projektoveho managementu pri validačnom testovaní v rámci výrobného podniku - ukázané na príklade plastových výrobkov pre automobilový priemysel. V kapitole 3 a 4 diplomant rekapituluje všeobecné teoretické poznatky k problematike validacie a projektového managementu. V kapitole 5 popisuje projektový management firmy ATEK s.r.o- kde bola práca realizovaná. Kapitola 6 je predstavený výrobok - ale predovšetkým popísaný postup ktorým vo fáze prípravy výroby prispieva validácia k jeho finálnej konstrukcii takéhoto dielu. V kapitole 7 diplomant popisuje postup validácie plastového výrobku a vlastný prínos práce pri optimalizácii validácie. V kapitole 8 sú popísané zvolené prostriedky pre skúšky. V kapitole 9 až 16 sú popísane prevedené skúšky, v kapitole sumérne zhodnotenie prevedených skúšok. V kapitole 18 diplomant sumarizuje doporučenia pre riadenie validácii ku ktorým sa v práci dopracoval. V Kapitole 19 prácu zhodnocuje resp. uvádza záver. Súčasťou práce je 17 príloh, ktoré uvádzaju detailne protokoly prevedených skúšok. Práca je prakticky orientovaná s výstupom pre priemysel a preto ju hodnotím známkou Výborne/A. V ...................... dne ......................... ..................................................... doc. Dr. Ing. Daniel Prostrednik, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Michala Kubína odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v určitých směrech originální. Metodika splnění cílů práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti validace plastových výrobků v automobilovém průmyslu. Za hlavní přínos je možné považovat vytvoření validačního plánu, návrhu zkoušek, jejich realizaci a vyhodnocení. Za přínosné je možné považovat i návrh na vytvoření databáze pro řízení validací ve firmě ATEK, s.r.o. Práce je značně rozsáhlá a je logicky rozdělena do devatenácti kapitol, závěru a sedmnácti příloh. Všechny kapitoly a přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení i úroveň splnění jednotlivých cílů práce. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s relativně vyšším počtem věcných, gramatických nebo formulačních nedostatků. Výjimku tvoří některé gramatické chyby, nedokonalé formulace a překlepy (např. str. 15 ve slově poskytnula, str. 23 první odstavec, kap. 5.2 první věty v obou odstavcích, kap. 5.4.1 první dva odstavce, název kap. 7.2 atd.). Za zbytečné nedostatky lze rovněž označit používání termínu kalibrace místo seřízení (PP-341), nestandardní psaní odkazů na obr. za textem vět (str. 41, 42, 44, 45 atd.), nesprávný způsob měření pomocí posuvného měřidla (str. 61, obr. 39), nejednotné a nestandardní psaní seznamu literatury (str. 100-103). Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou iniciativně doplnil o další vhodné tuzemské a především zahraniční anglicky a německy psané publikace. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o řadu nových myšlenek a jako celek logicky propojen. Citace jsou obecně správně formálně uváděny, v částech kapitol 9-16 jsou dle mého názoru místa, kde chybí odkazy na použitou firemní dokumentaci, které by jednoznačně odlišovaly převzatý a původní text (např. kap. 9.4, 10.4 atd.). Výsledek práce prokázal, že autor má dobré zkušenosti z práce s technickou českou i německou a anglickou literaturou v oblasti řešené problematiky. Práce jako celek představuje dobrou inženýrskou publikaci a může být plně využita v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109488