MENŠÍK, M. Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Jiří

Práce pana Menšíka je zpracována stručně a věcně. Není věnován přílišný prostor rešerši dané problematiky, protože se jedná o jednoúčelové zařízení. Návrh zařízení je podložen výpočty, přičemž u konstrukce samotné jsou použity přiměřeně dimenzované komponenty a jejich volba je zdůvodněna. U volby konstrukční varianty je brán zřetel na jednoduchou vyrobitelnost a nízké náklady, přičemž vznikly vyšší nároky na řízení samotného stroje. Konstrukce je dotažena do detailu (kromě opatření BOZP) a životaschopná. Práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Práce se zabývala návrhem konstrukce pro navíjení skelného vlákna na dvojici nosných trnů. Rešeršní část práce je dostatečně podrobná a diskutuje výběr komponent pro konstrukční řešení. Konstrukční řešení lze též považovat za zdařilé na účely, pro které je nevrženo. Přes drobné formální chyby doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109032