SKALIČKA, J. Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Jan

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvoření software pro vyčítání dat z univerzální meteostanice a záznam dat do databáze. Student vytvořil v prostředí LabView software pro jednak osobní počítač a dále jej implementoval na platformě CompactRIO. Vytvořil tak spolehlivé a výkonné zařízení pro záznam meteorologických dat, které je využitelné v oblasti větrné energetiky. Při této práci si počínal zcela samostatně a velmi iniciativně, jak při hledání podkladů pro svou práci, tak při samotné realizaci. Výsledkem je precizní práce odvedená nad rámec zadání. Výsledky práce je možné využít pro další rozvoj jak v rámci studentských prací, tak v oblasti výzkumu obnovitelných zdrojů elektrické energie. Předložená bakalářská práce je sepsána přehledně a výstižně, student v ní zejména dokumentuje veškerou práci kterou odvedl, včetně blokových schémat vytvořeného programu. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1) Splnění požadavků zadání Úkolem bakalářské práce bylo vytvoření měřicího systému pro meteo stanici WXT520 určené pro měření v oblasti větrné energetiky a tento úkol byl bezezbytku splněn. 2) Odborná úroveň práce Práce je na vysoké odborné úrovni o čemž svědčí jak popisná část práce, tak i samotné technické řešení měřicího systému. 3) Interpretace výsledků a jejich diskuze Výsledky jsou interpretovány přehledně a dostatečně. Nechybí také diskuze nad naměřenými daty a návody pro práci s měřicím softwarem. 4) Formální zpracování práce Práce je po formální stránce velice zdařilá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 39120