MALOŠKOVÁ, M. Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Lajtkepová, Eva

Vynikající diplomová práce - jasně formulované cíle, velice kvalitní analýza, konkrétní návrhová část, bezprostřední propojení na praxi (návrhy jsou již v daném podniku zaváděny).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 39126