HRAZDÍRA, Z. Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Diplomant pracoval velmi zodpovědně a splnil všechny vytýčené cíle. V diplomové práci řešil problematiku kmitání nepřímé trubice s kapalinou. Zabýval se analytickým řešením pohybových rovnic trubice a to jak pro ohybové kmitání, tak pro podélné kmitání a diferenciálních rovnic popisujících kmitání kapaliny v trubici. Výsledky matematického zpracování byly vyhodnoceny numericky, stanovil vlastní frekvence i vynucené kmitání trubice a trubice s kapalinou. Při řešení uvažoval s tlumením v kapalině ve formě druhé viskozity a s tlumením v materiálu trubice dle Kelvin-Voigt modelu materiálu. Numerické výsledky porovnal s experimentálně stanovenými dle navrženého experimentu dvou trubic spojených do tvaru písmena L. Porovnání a upřesnění materiálových konstant bylo dle stanovených vlastní frekvencí trubice a trubice s kapalinou. Při zpracování experimentálně stanovených vlastní frekvencí pracoval i s reálnou části vlastního čísla, to je s tlumením. Diplomová práce je přehledně napsaná, závěry vyvozované s výsledků jsou srozumitelně formulované. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po jejím obhájení udělit autorovi titul strojní inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, František

Práce řeší velmi obtížný problém interakce pružného tělesa s kapalinou. Autor sestavil vlastní matematický model a navrhl jeho řešení. Výsledky srovnal s experimentem. V práci se volně využívá výrazů jako vynucená frekvence, velikost tlumení a komplexní vlastní frekvence bez bližšího vysvětlení. Ovšem tyto nepřesnosti nejsou nijak na závadu jinak vynikající diplomové práce, jak po stránce obsahové, tak formální. Autor v práci pracuje pouze s jednoduchými vlastními hodnotami, aniž by komentoval možnost násobných vlastních hodnot. Z tohoto hlediska by bylo jistě vhodné objasnit, jakou metodou lze zjistit počet vlastních hodnot v oblasti, využitím schématu, který autor navrhuje pro určování komplexní vlastní hodnoty . Dále by si zasloužily bližší komentáře výsledky, uvedené v tabulkách 5.2 a 5.3. Uvedené poznámky nesnižují velmi dobrou úroveň diplomové práce, ale pouze doplňují komplexnost jejího řešení. Matematický model zde uvedený lze rozšířit na 3D variantu a může tvořit dobrý základ pro doktorské studium Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109391