VYMYSLICKÝ, J. Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Tematem práce je problematika proudění kovu prostředím formy a zkoumání vlivu keramických filtrů na hydraulický odpor vtokového systému. Při řešení se využívá parametrů, jejichž hodnoty jsou obtížně zjistitelné a neexistuje dostatek relevantních podkladů. Ve značném rozsahu lze využívat analogie s parametry platných pro proudění vody, navíc přibývá velmi těžko definovatelný teplotní režim kovu při lití a teplotní závislost hydraulických parametrů tekutého kovu. V práci postrádám podrobnější rozbor hydraulických poměrů v typických vtokových soustavách a jejich aplikaci na konkrétní systémy, užité v experimentech. Odpory vždy také závisí (a v práci není zmíněno) na rychlosti proudění v jednotlivých průřezech. Darcyho vztah na proudění kovu ve vtokových soustavách použít nelze. Pro experimentální zkoušky se využilo zařízení, které bylo nutno opakovaně upravovat, aby vyhovělo požadavkům zkoušek. Rozsah provozních měření byl limitován provozními podmínkami ve vybrané slévárně. Chybí podrobnější popis vtokových systémů, realizace zkoušek, komentář k průběhům křivek. Pozitivní je, že opakované zkoušky obvykle prokázaly dobrou reprodukovatelnost měření. Rozsah zkoušek je úměrný náročným experimentálním podmínkám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Láník, Boris

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv pěnokeramických filtrů na proudění ve vtokových soustavách. V úvodní části autor popisuje typy vměstků, mechanismy filtrace, jednotlivé typy filtrů a principy navrhování vtokových soustav. Dále se zabývá popisem hydraulického odporu filtru a tlakových ztrát ve vtokové soustavě. Popisuje také způsob zadávání vlastností pěnokeramických filtrů do numerických simulací. Úvodní teoretickou část lze hodnotit jako velmi zdařilou. V praktické části se autor nejprve zaměřil na provedení experimentálních licích zkoušek na litině s lupínkovým grafitem ve školní slévárně s cílem stanovit licí rychlost a hydraulický odpor filtru. Je škoda, že experiment nebyl zřejmě dostatečně předem promyšlený, výběr jednotlivých filtrů není ucelený (chybí například měření pro filtry porezity 20 ppi v tloušťce 22 mm, či filtry porezity 30 ppi). Také volba průřezů vtokové soustavy se nezdá zcela vhodná (silně přetlaková soustava). Přesto se podařilo prokázat vliv porezity a tloušťky filtru na rychlost odlévání, následně stanovit licí rychlosti, a spočítat odpor filtru. Následně byly provedeny licí testy na podobných filtrech na litině s kuličkovým grafitem v prostředí komerční slévárny. Zde se již nepodařilo prokázat vliv jednotlivých filtrů na parametry lití. Je škoda, že autor více neporovnal vtokovou soustavu s tou, která byla použita v předešlých experimentech a ani nevyhodnotil dosažené licí rychlosti. V poslední části proběhlo zadání změřených licích parametrů do numerické simulace Procast a provedení výpočtu na vtokové soustavě z experimentálních zkoušek. Simulace byla bohužel provedena jen pro jeden typ filtru, a nebyl tak ověřen předpoklad vlivu porezity a tloušťky filtru na dobu a rychlost lití. I přes zmíněné nedostatky lze práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109605