STUDENÝ, V. Potenciál termického využití odpadu v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá termickým využitím komunálního odpadu v ČR. Při zpracování práce student projevil zájem o danou problematiku, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práce splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce zpracovává téma energetického využití komunálních odpadů. Práce je členěna do tří kapitol a po formální stránce splňuje požadavky kladené Vysokým učením technickým na vysokoškolské kvalifikační práce. Úvodní kapitola pojednává o odpadu jako takovém, obsahuje roční bilance využití odpadu, postupy opětovného využití a skládkování. Kapitola je přehledná, logicky členěná a mapuje většinu oblasti využívání odpadů. Druhá kapitola stručně popisuje metody energetického využití odpadů včetně konkrétní bilance nakládání s energií. Poslední kapitola obsahuje bilanční rozvahu vybudování spalovny TKO v Přerově, kde je zvažováno možné množství zpracovávaného odpadu i možný odběr tepla. kapitola je dobrým exkurzem do problematiky. Práce je koncipována dobře, jednotlivé kapitoly na sebe navazují, celkový dojem kazí některé nepřesnosti. Konkrétní připomínky: hlavní připomínkou je linka, která je prostoupena celou prací: pokud mluvíme o energii z odpadů, z 99 % mluvíme o „energetickém využití“ odpadů nikoli o „likvidaci“, jak je na několik místech práce uvedeno. Termicky se likvidují pouze vybrané nebezpečné odpady. str. 12 – uvádí se „zbylé obce stále vyvážejí odpad na skládku“ – není ale odkaz či jiný podklad pro toto tvrzení str. 19 – uvádí se „ v současné době se v česku recykluje asi 45 % komunálního odpadu“ jinde v práci je ale uváděna recyklace okolo 35 % str. 31 – kapitola 3.1 je zmatená, z popisu není zřejmé, co je s čím porovnáváno. Přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108052