KNEBL, V. Čištění ovzduší od jemných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Viktor Knebl vypracoval bakalársku prácu, pojednávajúcu o jemných časticiach v ovzduší a ich čistení. Práca popisuje komplexne popisuje tvorbu častíc, ich zdravotné účinky na ľudský organizmus a zameriava sa na ich elimináciu v ovzduší. Pozitívne hodnotím študentovu iniciatívu, kreativitu a samostatnosť v riešení teoretickej i praktickej časti. Študent pracoval samostatne a s nadšením, prácu a priebežné výsledky pravidelne konzultoval. Práca spĺňa zadanie, preto odporúčam túto prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce představuje nadstandardní rešeršní zpracování tématu věnovaného jemným částicím. Uvedeno je členění, složení, mechanismy vzniku a zdravotní rizika jemných částic. Cenná je kapitola věnovaná legislativním trendům limitujícím přípustné koncentrace. Podrobně je pojednáno o aktivních způsobech odstraňování částic včetně popisu používaných čistících technologií. Uvedeny jsou principy měření velikostí a koncentrací částic. Dokumentováno je vlastní praktické měření koncentrací částic ve spalinách automatického peletového kotle. Toto měření bylo zaměřeno na hodnocení koncentrace částic produkovaných při spalování tří odlišných typů biomasy. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Student zvládl zvolené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané během studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108694