STIBURKOVÁ, L. Hodnocení rizika vybraných meteorologických jevů a jejich vliv na bezpečnost dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rožnovský, Jaroslav

Hodnocená diplomová práce představuje výbornou práci, která vychází z podkladů, které si diplomantka kvalitně připravila a vhodně vyhodnotila. Byly získány nové poznatky, které mají využití v praxi. Navržená opatření v případě realizace sníží dopravní nehodovost. Doporučuji dosažený výsledky publikovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Obsah práce vychází ze zadání, které bylo zcela splněno. Lze uvést, že rozpracování v oblasti nehodovosti a její vazbě na meteorologické podmínky i překročeno.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Diplomantka zvládla teoretickou část včetně meteorologické, která pro ni byla nová. Využila svých dosavadních znalostí práce s daty a vhodně připravila metodickou část. Výběr meteorologických prvků ve vazbě na nehodovost je dosti široký. Bylo by vhodné zdůvodnit vliv některých např. tlaku vzduchu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Oceňuji sestavený přehled nehod a jejich specifikaci. Vhodně byly použity metody analýzy. Použitý dotazník byl sestaven výstižně. I přes nízký počet dotázaných dovoluje vynést použitelné závěry.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce má vysokou odbornou úroveň ve všech svých oblastech. Je to dáno pečlivým zpracováním vstupních podkladů a jejich vyhodnocením.
Přínos pro praktické i teoretické využití Vzhledem k nízké četnosti obdobných prací jsou její výsledky výborným podkladem pro hledání možností, jak předcházet nehodám pod vlivem počasí.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka prokázala schopnost práce s odbornou i vědeckou literaturou. Sestavila reprezentativní soubor prací z dostupných zdrojů a vhodně je citovala ve vlastním textu..
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je zpracována pečlivě. Text je čtivý a výstižný. Grafy a tabulky jsou vhodně komentovány v textu a zvyšují názornost dosažených výsledků.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křižák, Michal

Práce splňuje všechny požadavky, téma práce bylo pojato s dostatečnou komplexností a zodpovědností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Předložená diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na obecné popisy problematiky a rozbor meteorologických jevů. V rešeršní části není řešeno, zda existují podobná opatření (nejen) v okolních státech EU, a důsledek těchto opatření, případně zda byla již nějaká opatření navržena. Práce obsahuje obsáhlé vyhodnocení statistik Policie ČR a jejich porovnání s meteoroligickými daty ČHMÚ.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k práci je zcela odpovídající zadaným cílům.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Diplomová práce je zpracána na vysoké úrovni, data ze statistik jsou zpracována s obstojnou přehledností za použití adekvátních metod.
Obtížnost a správnost řešení A Zvolené postupy lze charakterizovat jako správné.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce obsahuje dobře shrnutou teoretickou část popisující problematiku meteorologie. V závěrech práce je narženo několik možností, jak zlepšit povědomí řidičů o vlivu zhošených meteorologických podmínek.
Odborná jazyková úroveň A Odborná jazyková úroveň je velmi dobrá.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Práce obsahuje značné množství grafů a tabulek, ve kterých není sjednocený vzhled a v tabulkách jsou použité rozdílné typy a velikosti písma, což ubírá na kvalitě a přehlednosti práce.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103763