HAVLÍK, O. Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Student ke zpracování práce přistupoval velmi aktivně a zodpovědně, experiment naplánoval a realizoval samostatně, potřebné vybavení si zajistil, popř. vyrobil také sám. Rozsah experimentálních měření je vyšší, než je pro diplomové práce obvyklé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Student splnil daný cíl, tj. pokusil se najít přibližnou hranici nutné energie pro poškození čelního skla
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A V teoretické části student velmi podrobně popsal výrobu skla , a to i historicky, déle technologii výroby autoskel, způsoby jejich uložení, možná poškození i technologii jejich případných oprav.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Student postupně ověřil využitelnost několika metod pro stanovení rychlosti a tím i energie letícího objektu. Sérii experimentů provedl s dostatečným rozsahem jak použitého materiálu, tak i nárazových konfigurací.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na odpovídající odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce má velmi dobré praktické využití při řešení možnosti poškození čelního skla letícím kamínkem v souvislosti s pojistnými událostmi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Student v rámci práce využil nejen českou, ale také zahraniční literaturu ve velké míře.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce obsahuje řadu názorných obrázků, vlastní experiment byl zpracován do přehledné tabulky, která obsahuje kompletní fotodokumentaci. Po jazykové stránce je práce rovněž na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tylšar, Vladimír

Dobrým způsobem řešená práce na téma škod na čelních sklech automobilů, jejich druhů, technologií výroby, způsobů montáží skel a oprav jejich poškození. Rozsáhlé experimentální ověřování souvislosti mezi energií letícího kamene různé velikosti , dopadové rychlosti na sklo a úhlu dopadu. Zejména pro poctivě a obsáhle provedenou experimentální část hodnotím celkově práci "velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 104642