ANDRÝSEK, M. Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Miroslav

Diplomová práce Michala Andrýska přehledně shrnuje postup při plnění zadaných cílů. Diplomant provedl poměrně velké množství experimentů s přípravou ZnO nanodrátů pomocí oxidace kovových fólií a podařilo se mu najít vhodné experimentální podmínky pro přípravu těchto nanostruktur, souběžně pracoval na testování napařovací cely pro zinek, kterou úspěšně otestoval. Přípravu vysoce dopovaných nanodrátů, jež byla hlavním cílem práce, se zvládnout nepodařilo, nebylo to však v důsledky nedostatečné snahy diplomanta, ale spíše přílišnou ambiciózností úkolu. Diplomant pracovat svědomitě, vnesl do problematiky několik vlastních nápadů a myšlenek a jiný, neokoukaný pohled na danou problematiku, a to přestože ve mně převládal pocit, že s tématem úplně nesrostl. Ač se psaní obával, vzniklý text je relativně konzistentní a systematicky ilustruje postup prací a dosažené výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Macák, Jan

Cíle práce jsou jasně stanoveny – připravit ZnO nanodrátky různými způsoby, dopovat je a komplexně charakterizovat. Teoretická část práce je dobře zpracována, jsou v ní uvedeny všechny podstatné vlastnosti ZnO a jsou v ní také zmapovány dosavadní známé postupy přípravy ZnO nanodrátků. Literatura je adekvátně citována. Experimentální část je přehledně zpracována a dobře strukturována. Metody pro přípravu drátků jsou relevantní, stejně tak metody charakterizace. Vlastní přínos práce spočívá v testování různých nanočástic zlata, oxidačních činidel, teplot a tlaků – tyto výsledky jsou v práci zdokumentovány pomocí analytických technik, přehledně a jasně uspořádány a diskutovány. Dosažení nanodrátků na mosazi oxidací při různých teplotách a tlacích se ale jeví v rozmezí všech experimentálních podmínek poněkud nahodilé, stochastické. V diskuzi mi chybí popis nějakých trendů, kvantifikace „málo, ano, ne“ pro všechny stavy se jeví nedostatečná, málo kvantitativní. Oceňuji ale značné množství provedených experimentů, které deklarují komplexnost přípravy požadovaného materiálu. Za účelem dopovat ZnO drátky galiem byla mosazná matrici upravena svazkem fokusovaných Ga iontů v aparatuře elektronového mikroskopu. Lokálně dopovaných drátku po oxidaci dosaženo bylo, nicméně zde by bylo dle autora samotného potřeba provést více experimentů. Růst ZnO pomocí efúzní cely byl použit jako druhá metoda přípravy, zde ale autor narážel na celou řadu (jím nezpůsobených a neovlivnitelných) potíží. Ve výsledku nebyly připraveny žádné nanodrátky- pro dosažení úspěchu u této metody je zjevně nutná další optimalizace cely. Hlavního cíle práce – získání ZnO nanodrátků – bylo dosaženo, byť jen jednou ze dvou použitých metod. Vysoce dopovaných drátků nebylo dosaženo vůbec. Z celé práce vyplývá, že problematika přípravy ZnO drátků je velmi komplexní a vyžaduje další optimalizaci a provedení mnoha nových experimentů. Využitelnost výsledků v praxi není v práci vůbec adresována. Pro praktické využití materiálu je třeba znát vyrobené množství/plochu na jednotku plochy substrátu. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a dobře zpracovanou. I přes některé věcné i formální nedostatky uvedené výše a také v následujících komentářích doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109516