BLECHA, M. Návrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

DP je rozsáhlá, hutná a z odborného hlediska velmi zajímavá. Student prokázal značnou nápaditost při hledýní řešení dílčích problémů, která byla spojena s precizním řešením všech částí nově navrhovaného zařízení. DP splňuje vysoké požadavky na hodnocení za A-výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Autor v předložené diplomové práci na téma " Návrh testovacího zařízení pro test opotřebení axiálních kloubů řízení" prezentuje komplexní technické řešení daného zařízení. Práce je nadstandardně rozsáhlá, přičemž autor podrobně popisuje technické řešení současného testovacího standu a metodiku testování. Navazuje návrhem variant řešení, jejich hodnocení a výběrem optimálního řešení, které dále konstrukčně rozpracovává. Práce je vhodně doplněna potřebnými výpočty. Autor využívá i moderních prostředků simulačních výpočtů v podobě MKP. Práci hodnotím kladně jak z hlediska rozsahu, kvality zpracování textové části, tak i detailnosti konstrukčního řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109239