VOSTAL, J. Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Štarha, Pavel

Diplomová práce se zabývá měřením průměru extrudovaného vlákna pomocí metod zpracování obrazové informace. Jedná se o prakticky zaměřené téma, kdy bylo žádoucí navrhnout metodu měření průměru s vizuální kontrolou a ověřit její spolehlivost a přesnost na základě opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Jádrem práce bylo nastudovat potřebné metody zpracování obrazové informace a metody statistického vyhodnocování v prostředí Minitab. Praktickým výstupem je jednoúčelová aplikace s možností nastavení optimálních parametrů pro celkový proces měření. Student pracoval samostatně, zejména v oblasti vývoje aplikačního software byl zcela soběstačný. Nicméně formální popis užitých metod a postupů byl pro studenta obtížný, některé metody jsou popsány vágně bez dalšího precizního popisu. Velkým přínosem této práce je ověření použitelnosti metod zpracování obrazové informace v oblasti měření průměru extrudovaných vláken s požadovanou přesností. Text práce je přehledný a vhodně strukturovaný. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a celkovou práci studenta hodnotím stupněm dobře / C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Autor plně splnil cíle diplomové práce a velice dobře si poradil s praktickou částí, kde navrhl metodu měření průměru extrudovaného vlákna. Tuto metodu ověřil pomocí statistické analýzy systému měření a shledal ji podmíněně způsobilou vzhledem k požadavkům zákazníka, což je vzhledem faktorům, které ovlivňuji průměr vlákna i samotné měření, velice dobré. Práce je v potřebné míře doplněna ilustrujícími obrázky, které ilustrují probíranou problematiku. Drobnou výhradu mám ke stylu textu, který zavádí některé pojmy vágněji než by bylo v matematickém textu záhodno. Podobně některé komentáře by zasloužily podrobnější vysvětlení. Např. kde se vzaly referenční hodnoty ve studii opakovatelnosti str. 36-37. Nebo na straně 40 pod obr. 4.5 je napsáno: Naměřená hodnota tedy téměř nezávisí na tom, kdo ji naměřil. Ale o pár řádků dále na téže straně je napsáno: Špatné je, že je významný i faktor operátor. Tedy, statistický závěr (zdůvodnění tohoto závěru nechává autor na čtenáři) je v rozporu s původním komentářem a je ponechán bez vysvětlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 105880