KLEMSA, D. Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě ADOZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Diplomová práce se věnuje technologickému projektování v oblasti strojírenství. V úvodní části analyzuje student současný stav podniku, další část je zaměřena na výpočet kapacit, počtu pracovníků a ploch nového "projektovaného" výrobního systému. Student zpracoval dvě varianty návrhu, které byly porovnány z nákladového hlediska. Student pracoval samostatně, pravidelně dojížděl do výrobního podniku, kde řešil problematiku diplomové práce přímo v provozu. Nutno konstatovat, že práce zpracovává problematiku velmi podrobně. Zpětná vazba od vedení podniku byla pozitivní. Student splnil cíl zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané práci Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě ADOZ, s.r.o. splnil nad rámec práce požadavky a cíle zadání. Jen chci upozornit na některé překlepy jako např. str. 45 stojní - strojní, str. 45 nezastavené - nezastavěné, str. 50 velkost - velikost, str.64 Návrh spočítá - Návrh spočívá, str. 83 podnikového útvrau - podnikového útvaru, str.92 Postupy v přídech - Postupy v případech. Ovšem v globálním hodnocení lze říci, že práce je na vysoké úrovni, je obsahově velice bohatá (viz. také výkresy generelu jak var.1 tak var.2, včetně příloh výpočtů a vypočítaných veličin). Velice autora chválím, že provedl podrobný sběr informací, který aplikoval na výslednou realizaci variant. V závěru je také provedeno technicko ekonomické zhodnocení daných variant.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108112