VIRGL, V. Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňa, Václav

Student při hledání literárních zdrojů i jejich následném zpracování pracoval samostatně a pečlivě. V praktické části se aktivně podílel na přípravě experimentů, na výrobě zkušebních vzorků i na jejich vyhodnocení. Stejně tak při následném zpracování získaných dat pracoval pečlivě a samostatně. Studentův přístup hodnotím kladně. Jeho diplomovou práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neudert, Alois

Diplomová práce byla zpracována na základě zadání poloprovozních zkoušek 4 směsných bentonitů od firmy KERAMOST, a.s. Řešitel tedy neměl příliš možností nějak ovlivnit průběh prací - to byla součást zadání. Proti našim požadavkům si zadavatel diplomové práce přidal řešení interakcí forma - kov, a hodnocení množství ulpělé směsi i v dalších, než jen v posledních 3 obězích. Řešitel byl součástí týmu studentů a zaměstnanců VUT, kteří prováděli zadané poloprovozní zkoušky. My jsme velmi spokojeni s kvalitou práce všech zúčastněných, hlavně řešitele diplomové práce. Zadání bylo zcela splněno a nám to umožnilo interní vyhodnocení - srovnání všech 4 bentonitů. Protože jsme nemohli zveřejnit přesné složení zkoušených směsných bentonitů, tak ani řešitel nemohl sám provést plnohodnotné zhodnocení zkoušky. Přesto se jeho závěry téměř shodují s naším hodnocením. Práci hodnotím vysoko a plně splnila zadání. Připomínky k formálním nepodstatným nedostatkům: Výběr literatury byl opravdu reprezentativní, ale úroveň některých zdrojů je nižší, než je třeba pro diplomovou práci: List 10, kapitola 1.1 Výčet evropských nalezišť bentonitu, převzatý z literatury [2] je zcela nevyhovující. Neobsahuje většinu největších těžených lokalit. List 24 - citace z literatury [3] - teploty, při kterých dochází k uvolňování krystalické vody neodpovídají skutečnosti. List 26, kapitola 1.5 Nesprávná citace z literatury [6]. Správně je ".. podíl zrn pod 0,125 mm u litin bývá 3 - 10 %" Řešitel uvádí stejnou hodnotu pro "... podíl dovolených vyplavitelných látek ..." List 38, 2.5.4 pH a elektrická vodivost. Hodnota elektrické vodivosti nereaguje pouze na obsah aktivního bentonitu, ale také na obsah solí z používané vody. I když hlavní podíl má v našem pokusu ten bentonit. List 39, kapitola 2.5.6 Množství vyplavitelných látek. Vyplavitelné látky neobsahují pouze nečistoty, ale zde hlavně aktivní směsný bentonit a jeho degradované složky. List 87 Seznam použitých symbolů a zkratek. Zde je nesprávně popsána zkratka BTEX (chybí etylbenzen)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109506