PETR, J. Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce se zabývá problematikou způsobů vytápění rodinných domů a moderních trendů v této oblasti se zaměřením na využití tepelných čerpadel.První část práce obsahuje rešerši tepelných čerpadel s ohodnocením jejich pozitivních i negativních vlastností. Na teoretickou část navazuje výpočet možností vytápění u modelového domu, kde je po stanovení ztrát objektu a potřeb dodávek tepla provedeno porovnání vybraných technologií. Při zpracování závěrečné práce postupoval student aktivně, prokázal dobrou schopnost samostatného řešení zadaného úkolu. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a chyby, po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na dobré úrovni. Po získání dalších znalostí a praktických zkušeností může být student kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kudela, Libor

Student nejdříve podává základní informace o tepelných čerpadlech, jež zahrnují historii, princip a základní rozdělení. Dále se věnuje stanovení ztrát modelového domu a nákladů na vytápění a ohřev TUV pomocí stávající varianty a dvou variant s tepelným čerpadlem. Po formální stránce je práce spíše podprůměrná. Za největší nedostatek považuji necitované obrázky v podkapitole 4.3 (to, že jsou výpočty provedeny na portále TZB-info.cz není v práci nijak uvedeno) a taky fakt, že si student nedal téměř žádnou práci s jejich formátováním (obrázky nejsou ani příslušně popsány). Tabulky jsou nejednotně formátovány (tloušťky čar, popisky se vyskytují nad i pod objekty nebo nemají popisek vůbec - viz strana 16). Mezery mezi odstavci na straně 17 jsou příliš velké a na následující straně je pouze třířádkový odstavec, který by se pohodlně vešel na přecházející stranu. Mezery v textu celkově působí dojmem, že se student snažil zaplnit požadovaný počet stran. Seznam referencí není seřazen dle výskytu v textu a ani abecedně. Seznam navíc není formátován jednotným fontem. Rešeršní část je provedena v přijatelném rozsahu. Z výpočtu tepelných ztrát objektu není patrné, odkud vzešli některé vstupní hodnoty (například součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí) a tudíž není možné zcela potvrdit jeho korektnost. Výpočet návratností jednotlivých variant tepelných čerpadel je principiálně správně. Z hlediska férovosti není dle mého názoru možné hodnotit práci lépe než C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108767