KVAPIL, Š. Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je bakalářská práce zpracována velmi hezky na vysoké profesionální úrovni nad rámec zadání i vzhledem k vypracované školící příručce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Muroň, Aleš

Předložená práce pana Štěpána Kvapila se zaobírá problematikou spojení kovu a pryže. Autor v úvodní teoretické části stručně, avšak v dostatečné míře, popisuje problematiku výroby a zpracování pryže. Následuje kapitola o samotné post-vulkanizaci, která je stěžejným tématem práce. Praktická část práce začíná popisem tvorby školícího podkladu pro nové zaměstnance, který je a bude pro spolupracující firmu přínosem. Podklad nebyl, z důvodu požadavku firmy na utajení, k práci předložen. Nicméně je, v souladu se zadáním, logicky uspořádán a kvalitně zpracován. Hlavní částí práce je experiment zkoumající vliv skladovací doby předpřipravených pryžových částí na kvalitu jejich spoje s ocelovým výrobkem. Postup přípravy a zejména vyhodnocení experimentu je opět kvalitně a srozumitelně popsán. Oceňuji zejména rozsah experimentu a schopnost studenta statisticky vyhodnotit soubor naměřených dat. Student vyvodil logické závěry v plné míře použitelné pro spolupracující firmu, v čemž vidím praktický přínos předložené práce. Po grafické stránce je práce zpracována kvalitně, autor by však mohl používat techničtější styl psaní. Celkově práce splnila zadané cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108708