SZAKÁCS, T. Android aplikace pro zadávání objednávek přes internet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro řešení objednávek v cukrárně. v kapitole analýza současného stavu se zabývá popisem již existujících mobilních řešení. Na závěr této kapitoly uvádí nevhodnost dostupných řešení pro danou cukrárnu. V kapitole Vlastní návrhy řešení využívá hned několik metod z oblasti datového a funkčního modelování pro vytvoření uceleného pohledu na funkčnost aplikace. Práce je komplexně řešena, neobsahuje žádné formální ani obsahové chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce je zaměřuje na popis současné situace na trhu v oblasti internetových objednávek a to zejména pomocí chytrých zařízení jako telefon a tablet. Autor se zaměřuje zejména na mobilní aplikace sloužící pro prodej jídla přes internet. Součástí praktické části práce je pak vytvoření návrhu mobilní aplikace pro cukrárnu v prostředí OS Android. Práce je zpracována na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110325