NEČAS, K. Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro automatizaci procesů a sledování jeho přínosů. Práce je z mého pohledu po praktické stránce pro firmu přínosná, autor se na závěr zabývá možným vylepšením funkcionality nástroje. Práce je řešena komplexně, student zde bohatě využívá poznatků a dovedností získané studiem. Práce neobsahuje žádné formální ani obsahové nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nástroje pomocí kterého bude možné automatizovat procesy přípravy textových dat. V analytické části práce byla zpracována analýza stávajícího stavu společnosti, popsán vybraný proces a řešeny možnosti jeho optimalizace. Hlavní důraz byl kladen na praktickou aplikaci. Jádro návrhové části práce je v návrhu nástroje pro přípravu dat a jeho implementaci. Práce je zpracována na dobré úrovni a vytýčené cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 110332